real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo


Reklama
Reklama
Reklama

A po lekcjach... :-)

Reklama

LogowanieRekrutacja PDF Drukuj Email


 Widziałeś już teledysk naszej szkoły? 

 

 

  


 

 

alt

 

 ZASADY REKRUTACJI

DO GIMNAZJUM NR 11 IM. HIERONIMA SKURPSKIEGO

W OLSZTYNIE 


       ROK SZKOLNY 2014/2015


                           www.gim11.olsztyn.pl 

SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI

 

 


   W związku z zapisami do I klasy na rok szkolny 2014/2015 rodzice uczniów klas VI składają w terminie od 3 marca (poniedziałek) do 16 maja 2014r. (piątek) następujące dokumenty:

1.- (zał. nr 1)  - dwustronne (POBIERZ)

2.2 fotografie dziecka (aktualne) podpisane na odwrocie

                          Rodzice ucznia zamieszkałego  w obwodzie Gimnazjum nr 11, w przypadku starania się o przyjęcie do innego gimnazjum, zobowiązani są powiadomić naszą placówkę.

                          Do dnia 1 lipca  2014r. (wtorek) do godz. 14.00 należy dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum nr 11 w Olsztynie, ul. Jagiellońska 8:

1.kopię świadectwa ukończenia klasy VI – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora danej szkoły podstawowej

2.kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ostatnim roku nauki w szkole podstawowej wydanego przez OKE – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora danej szkoły podstawowej

3.kartę zdrowia.

                     Do dnia  03 lipca 2014r.  (czwartek) do godz.  14.00 – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

                             Do dnia  07 lipca 2014r. (poniedziałek)  do godz.  14.00 – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

     W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie utworzone będą klasy pierwsze:

1. ogólne – z indywidualnym podejściem do ucznia

2. ogólnosportowa z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w ilości 6 godz.

3. informatyczno - dziennikarska – współtworzenie strony internetowej, prowadzenie 

bloga dziennikarskiego, rozwijanie komunikacji społecznej, grafiki komputerowe, projektowanie, clipy muzyczne, wywiady, artykuły

4sportowa – program taekwondo  (dla dziewcząt i chłopców)

5. plastyczno-artystyczna – zaj. plastyczne, muzyczne, teatralne, warsztaty fotograficzne.

 

Obowiązkowy drugi język obcy do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski

 

                           We wszystkich klasach realizowana jest podstawa programowa zgodnie  z rozporządzeniem MEN z dnia 23.12.2008r. oraz dodatkowo zajęcia z przedmiotów zgodnie z wybrana klasą.

 

                             Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej z programem taekwondo, jest przystąpienie do Testu Ogólnej Sprawności Fizycznej i złożenie razem z wnioskiem o przyjęcie: zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemna zgoda rodziców - (zał. nr 2) POBIERZ.              

 

 Test sprawnościowy odbędzie się 8 maja 2014r. (czwartek) w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 11 w Olsztynie  o godz. 14.00 – dziewczęta i chłopcy;          

 

                        Rekrutacja będzie przeprowadzona po dostarczeniu kopii świadectwa ukończenia klasy VI i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej wydane przez OKE.

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW SPOZA OBWODU GIMNAZJUM NR 11

 

Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 11 jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów uwzględniających:

1)średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej dobre zachowanie;

2)wybrane zajęcia edukacyjne (język polski, matematyka, przyroda, język obcy); liczba punktów możliwych do uzyskania:

-          ocena celująca                    – 10 pkt.

-          ocena bardzo dobra          –  8 pkt.

-          ocena dobra                        –  6 pkt.

-          ocena dostateczna            –  4 pkt.

 

3)Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub zaświadczenia i dyplomy:

-    konkursy na szczeblu co najmniej miejskim,

-    aktywność na rzecz środowiska szkolnego w formie wolontariatu

4)liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte  w zaświadczeniu  o szczegółowych wynikach sprawdzianu (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów);

5)laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  przyjmowani są do Gimnazjum nr 11 niezależnie od w/w kryteriów

 

 

       

ZAPRASZAMY

 

 

 

OBWÓD  GIMNAZJUM NR 11 W OLSZTYNIE

 

Agrestowa, Al. Wojska Polskiego do nr 16 i od nr 49, Czereśniowa, Dąbrowszczaków, Gietkowska, Gizewiusza, Grażyny, Jagiellońska do nr 46 parzyste i do nr 41 nieparzyste, Jesienna, Jeżynowa, Kajki, Kasprowicza, Klasztorna, Kolejowa, Kopernika, Kossaka, Kraszewskiego, Letnia, Limanowskiego, Lubelska, Malinowa, Małeckiego, Mazurska, Mickiewicza, Moniuszki, Morelowa, Morwowa, Nad Jarem, Niedziałkowskiego, Okrzei, Paderewskiego, Partyzantów, Plac Bema, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Pułaskiego, Porzeczkowa, Prusa, Puszkina do nr 7 nieparzyste, do nr 12 parzyste, Samulowskiego, Sienkiewicza,  Struga, Towarowa, Tracka, Warmińska, Wiśniowa, Wyspiańskiego, Zientary-Malewskiej, Zimowa, Żeromskiego.  

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: professional joomla templates top shared hosting provider Valid XHTML and CSS.